ಅಮ್ಮಂದಿರ ಹನಿ -6 · ಕಾಡುವ ಹನಿಗಳು · ನೆನಪಿನ ಹನಿ

ಅಮ್ಮಂದಿರ ಹನಿ -6

ಅಮ್ಮನ ದಿನ
ಕಳೆಯಿತು; ಸಿಂಗರಿಸಿದ್ದ
ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದಗಳು
ಕಳೆಗುಂದಿತು;
ಮಗ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ
ಅಮ್ಮನನ್ನು ಮತ್ತೆ ವೃದ್ದಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ
ತಲುಪಿಸಬೇಕು….

ಹುಸೇನಿ~