ಬಿಂದು · ಬಿಂದು-24

ಬಿಂದು-24


ಬದುಕಿಗಿಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಹೆಸರು..
ಸಾವಿಗಿಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಹೆಸರು..
ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಕವಲಿನಲಿ
ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದೇನೆ ದೊರೆಯೇ
ಗಮ್ಯ ತೋರು; ಅನಂತತೆಯಲ್ಲಿ
ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ನಾನೂ ಹೊಳಯಬೇಕು…

~ ಹುಸೇನಿ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s