ಬಿಂದು · ಬಿಂದು – 21

ಬಿಂದು – 21


ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು
ಮಾತನಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಪೈಕಿ
ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟದ ನಾನು
ಯಾವತ್ತೂ ಪರಕೀಯ…

3 thoughts on “ಬಿಂದು – 21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s