ಬಿಂದು · ಬಿಂದು – 18

ಬಿಂದು – 18


ಎಲ್ಲರನ್ನೂ
ಅವರಿರುವಂತೆಯೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ
ಧಾರಾಳತನ ಪಡೆದ ದಿನ
ನನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಚ್ಛೇ ದಿನ!

ಹುಸೇನಿ ~

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s