ಕಾಡುವ ಹನಿಗಳು · ನೆನಪಿನ ಹನಿ · ಬಿಂದು · ಬಿಂದು – 14

ಬಿಂದು – 14


ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದೆ;
ತರಂಗವೆದ್ದಿದೆ…
ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಿ
ಮತ್ತೆ
ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s