ಬಿಂದು · ಬಿಂದು – 9

ಬಿಂದು – 9


ಕೆಲವರು ಹಾಗನ್ನುತ್ತಾರೆ
ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ
ನೀನು ಸಭ್ಯತೆಯ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು
ಮಿರದಿರು..
ಆದರೇನು ಮಾಡಲಿ
ನಕ್ಕರೆ
ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲು ಕಾಣುತ್ತದೆ..

ಹುಸೇನಿ ~

One thought on “ಬಿಂದು – 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s