ಅಮ್ಮಂದಿರ ಹನಿ -6 · ಕಾಡುವ ಹನಿಗಳು · ನೆನಪಿನ ಹನಿ

ಅಮ್ಮಂದಿರ ಹನಿ -6


ಅಮ್ಮನ ದಿನ
ಕಳೆಯಿತು; ಸಿಂಗರಿಸಿದ್ದ
ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದಗಳು
ಕಳೆಗುಂದಿತು;
ಮಗ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ
ಅಮ್ಮನನ್ನು ಮತ್ತೆ ವೃದ್ದಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ
ತಲುಪಿಸಬೇಕು….

ಹುಸೇನಿ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s