ಅಮ್ಮಂದಿರ ಹನಿ -4 · ಕಾಡುವ ಹನಿಗಳು · ನೆನಪಿನ ಹನಿ

ಅಮ್ಮಂದಿರ ಹನಿ -4


ಅಮ್ಮಾ
ನೀ
ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ
ಸಿಕ್ಕ ಉಡುಗೊರೆ..

ಹುಸೇನಿ ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s