ಕಾಡುವ ಹನಿಗಳು · ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಹಂಬಲ · ನೆನಪಿನ ಹನಿ

ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಹಂಬಲ ..


ನೀನು ನನ್ನ ಬದುಕು ಎಂದರು, ಆಮೇಲೆ ಸಾವಿನ ದಾರಿಯನ್ನೂ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ನಾ ಬದುಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಸಾವು ನನ್ನ ಸಾವು(ಅಥವಾ ಕೊಲೆ)ಯಲ್ಲವೇ… ?.
ಸಾವು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದರ ಅಂತ್ಯ, ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡತಲ್ಲವೇ..?(ನಾನೂ, ನನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಂಡಿಗಳೂ)

೧)
ನಾನು ಹೀಗೇ
ನಿಮ್ಮಗಳ ಸಾವಿನಾ-
ಚೆಗಿನ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ
ಬಿರಿದು ಘಮಿಸುತ್ತೇನೆ
ನಿನ್ನೆಗಳ ನೆನಪೇ
ಇಲ್ಲದಂತೆ….

೨)
ನನ್ನನ್ನೂ ಮೀರಿದ
ಸಾವಿನ ಹಂಬಲದ
ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ
ಕಾಪಠ್ಯ ರಹಿತ
ಒಲವಿದೆ..

೩)
ಎಷ್ಟು ಮೊಗೆದು
ಕೊಟ್ಟರೇನಂತೆ?
ನಿನ್ನ ಸಾವಿನ ಹಂಬಲವನ್ನು
ಗೆಲ್ಲಲಾಗದ
ಸಾರವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನದು…

4 thoughts on “ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಹಂಬಲ ..

 1. ಸಾವಿನ ಹಂಬಲವನ್ನು
  ಗೆಲ್ಲಲಾಗದ
  ಸಾರವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ
  ಯು ತೋರಿಕೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕಾರಣ
  ಅಥವ
  ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ವಿಕೋಪ!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s