(ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು - 30 · ನೀನು - ನಾನು · ಹುಸೇನಿ_ಪದ್ಯಗಳು

ನೀನು – ನಾನು (ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು – 30)


೧)
‘ನೀನು’ ಎನ್ನುವಾಗ
ನನ್ನಿ೦ದ ನಿನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ
ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೊಂದು ಒಮ್ಮೆಲೇ
ಮೂಡಿ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ; ಆ ಕ್ಷಣ
ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದ ಜಡದಂತೆ ಸ್ಥಬ್ದ ನಾನು.. !

೨)
ಇಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲ ಬರಿ ಜಂಜಡಗಳೆಂಬ
ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸರ್ವಪರಿತ್ಯಾಗಿಯಾಗಲು
ಹೊರಡಲಣಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ;
ನಾ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದ ದಿವ್ಯಗಾನಕೆ
ಆ ಮರದೆಲೆಗಳು ತಲೆದೂಗುತ್ತಿದ್ದವು..
ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಬ್ದ ನಾನು !

~ಹುಸೇನಿ

Leave a comment

2 thoughts on “ನೀನು – ನಾನು (ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು – 30)

  1. ಮೊದಲ ಹನಿಯ ‘ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದ ಜಡ’ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಹನಿಯ ಸ್ಥಬ್ದ ಮಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s