ಜ್ಞಾನೋದಯ · ಜ್ಞಾನೋದಯ -1

ಜ್ಞಾನೋದಯ -2


ಮನುಷ್ಯ ಕೀಳುವುದು
ಬಿಟ್ಟ ದಿನದಿಂದ
ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ
ಮುಳ್ಳು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ..

5 thoughts on “ಜ್ಞಾನೋದಯ -2

  1. ಅರೇ ಭಾಯೀ, ಮುಳ್ಳಿಗೂ ಬೇಜಾರು ಬಂದು ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲವೇ!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s