ಕಾಡುವ ಹನಿಗಳು · ನೆನಪಿನ ಹನಿ · ರೂಹೀ · ರೂಹೀ -1 · ಹುಸೇನಿ_ಪದ್ಯಗಳು

ರೂಹೀ -1


seed3

ಬೀಜವೊಂದು ಮೊಳಕೆ-
ಯೊಡೆದು ಮರವಾಗಿ ಹಬ್ಬುವುದು
ನೋಡಿ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತನಾಗುತ್ತೇನೆ;
ಅಪರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ನೀನು ನೆನಪಾಗುತೀಯ ..
ಹೂತಿಟ್ಟ ಕನಸೊಂದು ಕೆದರಿ ಗರ್ಭಕಟ್ಟಿ
ಟಿಸಿಲೊಡೆದು ಬದುಕಿನ ಹಾದಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ;
ಬೀಜ-ಮೊಳಕೆ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತದೆ..

~ಹುಸೇನಿ

Leave a comment

One thought on “ರೂಹೀ -1

  1. ಗುಲಾಬಿಯು ಟೊಂಗೆಯಿಂದಲೇ ಗಿಡವಾಗುವುದಲ್ಲವೇ ಭಾಯಿ ಸಾಬ್! ಅದೇ ಒಲುಮೆಯ ದಿವ್ಯ ಕೌತುಕ…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s