ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು - 26 · ಹುಸೇನಿ_ಪದ್ಯಗಳು

ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು – 26


meeting-point

ಅನುಕ್ಷಣ ಧೇನಿಸಿ
ಕೊನೆಗೆ ಕಡಲನ್ನು ಸೇರಿದ
ಆ ನದಿನೀರಿಗಿಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ –
ಇಲ್ಲ.

ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಕಡಲಿನ
– ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ
ನದಿಗಳ ತನ್ನತ್ತಲೇ
ಸೆಳೆವ ಅತಿಮೋಹದ ಹೆಸರೇನು ?

ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇನು ಹುಡುಗಿ..?
ನಿನ್ನ ಆ ಅಮಿತ ಆನಂದ
ನನ್ನೊಳಗೆ ಓಜಸ್ಸಾಗಿ ಮೂಡಿದ್ದು..
ನನ್ನ ಇರುಳ ದಾರಿಗೆ ದೀವಟಿಗೆಯಾದದ್ದು..

ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ
ಕಾಡುವ ನೆರಳೆಲ್ಲಿ.. ?
ಜನ್ಮಾಂತರದ ಬಂಧವೆಂದಿದ್ದೆ
ಜತೆಯಾಗಿ ನೀನೆಲ್ಲಿ.. ?
ಹಾಂ…
ನೆನಪಾಯಿತೀಗ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಉಸುರಿದ್ದು
‘ನಾ ನಿನ್ನ ಛಾಯೆ ‘_ಹುಸೇನಿ

Leave a comment

One thought on “ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು – 26

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s