ಕಾಡುವ ಹನಿಗಳು · ನೆನಪಿನ ಹನಿ · ಮನಸಿನ ಹಾ(ಪಾ)ಡು · ಮಾತು...ಮೌನ..

ಮಾತು…ಮೌನ..


after-the-rain1

ಮಾತು…
ನೀಲನಭದಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿ
ಹಾರಿ ಹರಡಿ, ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿಗೆ
ಭೂಮಿಗೆರಗಿದ ವರ್ಷಧಾರೆ,

ಮೌನ..
ಮಳೆ ನ೦ತರದ ಖಾಲಿ ಅಂಬರ
ತೊಳೆದ ಮುತ್ತಿನ೦ಥಾ ಭುವಿಗೆ
ಪವಡಿಸುವ ಸೂರ್ಯೋಜಸ್ಸಿನ ಸಿ೦ಗಾರ
ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ತೇಲುತ್ತಾ
ದಟ್ಟೈಸುವ ಬಾನು..

_ಹುಸೇನಿ

Leave a comment

4 thoughts on “ಮಾತು…ಮೌನ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s