ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು · ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು -14

ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು -14


ಹಾದಿಗೆ ಎರಡು ಬದಿ,
ಒಂದು ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಡೆದದ್ದು;
ಮತ್ತೊಂದು ನಿನ್ನ ಕಳಕೊಂಡದ್ದು..

2 thoughts on “ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು -14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s