ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು · ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು -12

ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು -12


ಮೊರೆತ, ಕೊರೆತ, ಮತ್ತದೇ ಸೆಳೆತ!
ಭೋರ್ಗೊರೆದು ಬಂದು
ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನಳಿಸುವಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ
ಈ ಶರಧಿ ತೀರದ ತುಂಬಾ..

Leave a comment

One thought on “ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು -12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s