ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು · ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು -11

ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು -11


ಹಳೆ ನೆನಪು ಹೂ ಹಾಸಿದಾಗೆಲ್ಲ
ಮೋಡ ಬಿರಿದು ತುಸು ಬಿಕ್ಕುತಿದೆ,
ಒಳಗೂ… ಹೊರಗೂ!

Leave a comment

One thought on “ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು -11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s