ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು · ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು -10

ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು -10


ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗದೇ
ಆ ಬೆಟ್ಟವೇ ಮೌನವನ್ನು
ಹೊದ್ದು ಮಲಗಿದೆ;
ಇನ್ನು ನಾನೇನು ಮಹಾ .. ?

Leave a comment

5 thoughts on “ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು -10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s