ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು

ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು -8


ಆ ಕಡಲ ತೀರದ ಬಂಡೆಯೂ
ಇಂಚಿಂಚಾಗಿ ಕರಗತೊಡಗಿದೆ;
ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳ ಸರದಿ…

One thought on “ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು -8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s