ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು

ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು -7


ಕನಸಿಗೆ ನೀ ಹರವಿಟ್ಟ
ಬಣ್ಣಗಳು ಮಾಸಿದೆ;
..ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಇಂದೂ
ಅದೇ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ
ಬಣ್ಣಗಳು ಗೆಳತೀ…

Add Comment

4 thoughts on “ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು -7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s