ಅಮ್ಮಾ..

ಅಮ್ಮಾ…


ಬಂಜೆಯೆಂದು ತಿರಸ್ಕೃತಳಾಗಿದ್ದ
ಹೆಣ್ಣು,
ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ
ದತ್ತು ಪಡೆದ ಮಗು
ಇಂದು ಅಮ್ಮಾ ಎಂದು ಕೂಗಿದೆ…

Leave a comment

One thought on “ಅಮ್ಮಾ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s