ಇಬ್ಬನಿ ಹಾಯ್ಕು -೨

ಇಬ್ಬನಿ ಹಾಯ್ಕು -೨


ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವು
ಪೊರೆ ಕಳಚಿದೆ
ನನ್ನ ಮುಖವಾಡ ಕಂಪಿಸಿತು.

*
ಒಡೆದು ಚೂರಾದ
ಕನ್ನಡಿ
ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ?

*
ಹಗಲಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ
ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರ
ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹೊರುವ ಒಂದೇ ಬಾವಿ.

*
ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ
ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿತು
ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಹನಿ

*
ಅಂಟಿದ್ದನ್ನು
ಎಷ್ಟೇ ಕೈ ತೊಳೆದರೂ
ಅಮ್ಮನ ಪರಿಮಳ ಉಳಿಯಿತು.

( ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೇರಿತ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಿತ )
Leave a Comment

One thought on “ಇಬ್ಬನಿ ಹಾಯ್ಕು -೨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s