ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು · ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು-5

ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು-5


ನಿನ್ನ ಸಾಂಗತ್ಯದಿ
ನನ್ನೊಳ ಮೂಡುವ
ಸಾವಿರ ಮಾತಿನ
ಉಚ್ಚಸ್ಥಾಯೀ
ಮೌನ –
ವೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ

2 thoughts on “ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು-5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s