ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು · ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು - 1

ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು – 1


ಬಂದು ನನ್ನನ್ನೊಮ್ಮೆ
ಇಡಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಹೋಗು;
ನನ್ನೊಳಗೂ,ಹೊರಗೂ
ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು
ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಬೇಕಿದೆ..

One thought on “ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು – 1

  1. ಒಳಗನ್ನೆಲ್ಲಾ ಓದಿ, ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಿನ ಜ್ಯೋತಿಯು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದೀತೆ ಒಲವಿನ ಜೀವಕೆ?? ನೈಸ್ ಒನ್

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s