ಖಲೀಫಾ ಕತೆ - 1 · ಸಣ್ಣ ಕತೆ

ಖಲೀಫಾ ಕತೆ – 1


“ಖಲೀಫ಼ರೇ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಿರಿ.. ? ದೀಪ ಹೊತ್ತಿಸಿ ಏನೋ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಮಾತುಕತೆಗೆ ತೊಡಗಿದೊಡನೆ ಬೆಳಕು ಆರಿಸಿದಿರಿ. ಮಾತುಕತೆ ಮುಗಿಸಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಟಾಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ದೀಪ ಹೊತ್ತಿಸಿ ಬರೆಯತೊಡಗಿದಿರಿ. ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ನೀವು ಬೆಳಕು ಆರಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ ….!” . ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಸ್ಲಾಂನ ಎರಡನೇ ಖಲೀಫಾ ಉಮರುಲ್ ಫಾರೂಕ್ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಆ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಾನದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆ ನಮ್ಮ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ. ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಸೊತ್ತನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿ..? ದೇಶಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಧಿಸುವ ನಾನೇ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರುವುದೇ …?.

ಇದು ಖಲೀಫಾರ ಉತ್ತರವಾಗಿತ್ತು . ಎಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗ್ರಾಹಿ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎಂತಹ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ, ಎಂತಹ ನ್ಯಾಯ ರಕ್ಷಣೆ..
ಇಂತಹ ನಾಯಕನ ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದರೂ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ .

5 thoughts on “ಖಲೀಫಾ ಕತೆ – 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s