ಗುಲಾಬಿಯೇ

ಗುಲಾಬಿಯೇ


veggie-draw-rose-shrooms-desktop-free-wallpaper

ಸಂಧ್ಯೆಯಲಿ
ಸಾಯುವ
ಭಯವಿಲ್ಲದೆ
ಬಿಮ್ಮನೆ
ಬಿರಿದು ನಿಲ್ಲುವ
ನಿನ್ನ ಬಗೆಯನ್ನು
ನನಗೂ
ಕಲಿಸಿಕೊಡು
ಗುಲಾಬಿಯೇ

Leave a Comment

10 thoughts on “ಗುಲಾಬಿಯೇ

  1. ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕವನಗಳು ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿವೆ ಸರ್. ಸೂ ಪ ರ್ ಸ ರ್

    Like

  2. Aa padagalali adagi kootiruva bhavanegalu, nanna badukige bahala hattiravaadadu emba bhaavave nannannu nimma abhimaaniyannaagisibittide.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s