ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ..!

ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ..


ಮೌನವೆಂಬ ಸಾಗರದ ಅಂಚಲಿ ನಿಂತು
ನಾನು ಹೇಳದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿತ್ತು
ಹಗಲು ಕನಸಿನ ಬೆನ್ನೇರಿ ಸಾಗುವ ವೇಳೆ
ನೀನು ಕೇಳದೆ ಹೋದದ್ದೂ ಅದೇ…
ಆದರೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ..
ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅರಿಯುವ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s