ನೆರಳ ಛಾಯೆ

ನೆರಳ ಛಾಯೆನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆರಳ
ಛಾಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ
ಬಯಸಿದ್ದೆ ನಾನು..

ಆದರೆ ಮತ್ತೆಂದೋ
ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ನೆರಳು ಕೂಡ
ಕರಗಿ ಹೋದುದು
ತಿಳಿಯದಾದೆನು..

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s