ನ್ಯಾನೋ ಕಥೆಗಳು

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ


ಪ್ರಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರಕಾರನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು . ‘ಸಾರ್ ನೀವು ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಲ್ಲಿ ಅತ್ತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದು ಯಾವುದು ?’ ಆತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ. ”ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ” ಮೌನ ಮುರಿದು ಚಿತ್ರಕಾರ ಉತ್ತರಿಸಿದ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s