ಉತ್ಖತನ

ಉತ್ಖತನ


ಕ್ಷಮಿಸು ಗೆಳತೀ
ನಿನ್ನ ಕೊನೆಯ ಮಾತನ್ನೂ
ಪಾಲಿಸದಾದೆ!!

ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯದ ಉತ್ಖತನ ಮಾಡಿ
ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕೆದಕಿ
ತರುವಾಗ ಹೇಗೆ ತಾನೇ
ಮರೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s