ನ್ಯಾನೋ ಕಥೆಗಳು

ಹೋರಾಟ – ಭವಿಷ್ಯ


ಆತ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರ . ಕನ್ನಡದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅದ್ಯಾವುದೋ ವೇದಿಕೆಯನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೆ ಮಗನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಫೀಸ್ ಪಡೆಯುವ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದ. ‘ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ? ‘ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದರು. “ನನ್ನದು ಹೋರಾಟದ ದಾರಿ.. ಮಗನಿಗದು ಭವಿಷ್ಯದ ದಾರಿ..” ಆತ ಉತ್ತರಿಸಿದ .

One thought on “ಹೋರಾಟ – ಭವಿಷ್ಯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s