ನ್ಯಾನೋ ಕಥೆಗಳು

ಜಂಭ


ಅವನು ಊರಿನ ಜಮೀನ್ದಾರರ ಮಗ.. ವಿದೇಶದಿಂದ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ.. ಆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದವರಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಮೊದಲಿಗ.. ಆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ತಾನು ಕಲಿತ History , geography ಬಗ್ಗೆ ಕೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಕಲಿಯದವರ ಜನ್ಮ ನಿರರ್ಥಕವೆಂದು ಜಂಭ ಕೊಚ್ಚಿದ. ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬೀಸಿದ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಳ್ಳಿಗರೆಲ್ಲರೂ ನದಿಗೆ ಹಾರಲು ಅಣಿಯಾದರು. ಬೆದರಿ ನಿಂತ ಈತನನ್ನು ಕಂಡು ಈಜು ಬರಲ್ವೆ? ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಗನೊಬ್ಬ ಕೇಳಿದ.. ಆತ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲು ನೀವು ಕಲಿತ History,geography ಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ನಿರರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ , ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತ ನದಿಗೆ ಹಾರಿದ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s