ನೆರಳಾಗಿ..!

ನೆರಳಾಗಿ …!


ನೆರಳಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನೊಡನೆ
ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದೆ ..!
ಆ ನೆರಳನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೆ…!
ರಾತ್ರಿಯ ಕರಾಳತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು
ಹೋಗುವುದೆಂದು ಅರಿತಿದ್ದರೂ..!

One thought on “ನೆರಳಾಗಿ …!

  1. ನೆರಳೆಂದೂ ನಿಜವಲ್ಲ ಹುಸ್ಸೈನ್ ಭಾಯ್. ಹುಷಾರಾಗಿರಿ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s