ಜೀವನ ದಾರಿಯಲಿ

ಜೀವನ ದಾರಿಯಲಿ..


ಇರುಳು ತುಂಬಿದ ನನ್ನ ಜೀವನ ದಾರಿಯಲಿ
ಮಿಂಚಂತೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ನೀ ಬಂದಾಗ
ನಾನೊಂದು ಕ್ಷಣ ಜಗ ಮರೆತೆ…

ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಲು ತುಂಬಿದ ರಾತ್ರಿಗೆ ಜೊತೆ ಯಾರು ?
ನಿಶ್ಶಬ್ದತೆಯೂ..ನೀರವತೆಯೂ ಅಲ್ಲದೆ…!!

One thought on “ಜೀವನ ದಾರಿಯಲಿ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s