ಮರಳಿ ಕೊಡಬೇಕು..!

ಮರಳಿ ಕೊಡಬೇಕು..!


ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಂದೂ
ನಾನು ಬರಲಾರೆ,
ಆದರೆ..!
ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳು ನೋವನ್ನು
ಕೊಡದ ಹೃದಯವನ್ನು
ನೀನನಗೆ ಮರಳಿ ಕೊಡಬೇಕು..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s