ಅವನು ಘೋರಿಯಲ್ಲಿ ..!

ಅವನು ಘೋರಿಯಲ್ಲಿ ..!


ಕೆಲವು ಹೂವುಗಳು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು..
ಕೆಲವು ಅವನ ಮೇಲೆಯೂ..
ಆದರೆ..ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ,
ಅವಳು ಮಧುಮಂಚದಲ್ಲಿ,
ಅವನು ಘೋರಿಯಲ್ಲಿ ..!

One thought on “ಅವನು ಘೋರಿಯಲ್ಲಿ ..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s