ಸಿಗದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಂದೆ..!

ಸಿಗದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಂದೆ..!


ಪ್ರೀತಿ ಎಂದೂ ಸೋತಿಲ್ಲ..
ಸೋಲುವುದೂ ಇಲ್ಲ..!
ಆದರೆ..
ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ಸೋತರು..
ಸಿಗದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಂದೆ..!

One thought on “ಸಿಗದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಂದೆ..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s