ಚಂದ್ರನಂತೆ.

ಚಂದ್ರನಂತೆ..


ಪ್ರಿಯೇ
ನೀನು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸೂಸುವ
ಚಂದ್ರನಂತೆ……!
ಚಂದ್ರನು ಬುವಿಯ ಇರುಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದರೆ
ನೀನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ…!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s