ಸಾಗಿ ಬಂದದ್ದು..

ಸಾಗಿ ಬಂದದ್ದು..


ನಾನು ನಡೆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಮೂಡಿದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತಿಗೂ
ನೆತ್ತರ ವಾಸನೆಯಿದೆ!
ಕಾರಣ
ನಾನು ಸಾಗಿ ಬಂದದ್ದು
ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಮುಳ್ಳು ಹಾದಿಯಲಿ..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s