ನೇಯ್ದು ತೆಗೆದದ್ದು..

ನೇಯ್ದು ತೆಗೆದದ್ದು..


ಅವಳು ಸೂಜಿಗೆ ಪೋಣಿಸಿದ್ದು
ನನ್ನ ಹೃದಯ,
ಅಳತೆಗಿಟ್ಟದ್ದು ನನ್ನ
ಜೀವನ,
ಆದರೆ
ನೇಯ್ದು ತೆಗೆದದ್ದು ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ
ಸುಮಾರಾದ ಅಂಗಿ..!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s