ನೆನಪುಗಳು ಮಾತ್ರ.. !

ನೆನಪುಗಳು ಮಾತ್ರ.. !


ಬಣ್ಣಗಳಿಲ್ಲದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಹಾಳೆಯಲಿ
ಕಣ್ಣೀರಿನ ಮಸಿಯಿಂದ ನಾನು ಬರೆದ ಕವಿತೆಯಲಿ
ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ನೆನಪುಗಳು ಮಾತ್ರ !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s