ಮಣ್ಣ ವಾಸನೆಯಿತ್ತು ...!

ಮಣ್ಣ ವಾಸನೆಯಿತ್ತು …!


ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಯನದ ನಡುವೆ
ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ,
ಕೆಂಡದ ತುಟಿ ತಣಿಸಿತು..!
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ..
ಉಳಿದ ಮಸಿಗೆ ನಿನ್ನ ಚುಂಬನದ
ಮಣ್ಣ ವಾಸನೆಯಿತ್ತು …!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s