ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನಬಹುದು..!

ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನಬಹುದು..!


ಯಾತ್ರೆ ಹೇಳಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡದೇ
ಮುನ್ನಡೆಯುವ ವೇಳೆಯೂ
ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಕರೆಗಾಗಿ
ಮನಸ್ಸು ಆಶಿಸಿದರೆ
ಅಗಲುವಿಕೆಯ ಆ ಮೂಕ ವೇದನೆಯನ್ನು
ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನಬಹುದು….!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s