ನಿನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲವೆ.. ?

ನಿನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲವೆ.. ?


ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಜನ್ಮವಿರುವುದಾದರೆ ನಾನು
ನಿನ್ನ ಹೃದಯವಾಗಿ ಜನಿಸುವೆ
ಕಾರಣ
ಅದರ ಬಡಿತವೂ ಮಿಡಿತವೂ ಕೇವಲ
ನಿನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲವೆ.. ?

2 thoughts on “ನಿನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲವೆ.. ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s