ಜೀವ ಸ್ಪಂದನವಾಗಿತ್ತು..!

ಜೀವ ಸ್ಪಂದನವಾಗಿತ್ತು..!


ಮೊದಲು ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ನೋಟವನ್ನಾಗಿತ್ತು..
ನಾನದನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ..
ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನಾಗಿತ್ತು..
ಅದನ್ನೂ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ..
ಕೊನೆಗೆ ಹಣೆಗೆ ಮುತ್ತೊಂದ ನೀಡಿ ಅವಳು ಹೋದಾಗ
ನೋಟ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಜೊತೆ
ನನಗೆ ನಷ್ಟವಾದದ್ದು
ನನ್ನ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವ ಸ್ಪಂದನವಾಗಿತ್ತು..!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s