ನೆನಪಿನ ಹನಿ · ಮೂಕ ಮೌನ

ಮೂಕ ಮೌನ ..


ತಿರುಗಿ ನಡೆಯಲು..
ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವಳು ಅಂದುಕೊಂಡೆ
ಅಗಲಿ ಹೋಗಲು ..
ನೆಪ ಮಾತ್ರ ಅಂದುಕೊಂಡೆ
ನಗು ಮಾಸಲು ..
ಮಾತು ಮಾಸದು ಅಂದುಕೊಂಡೆ
ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಕಣ್ಣ ನೀರು..
ಮಳೆಹನಿ ಅಂದುಕೊಂಡೆ
ಆದರೆ …
ಮರೆವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಅವಳು ಹೇಳಿದಾಗ
ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ…!

One thought on “ಮೂಕ ಮೌನ ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s