ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದೆ.. · ನೆನಪಿನ ಹನಿ

ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದೆ..


ಅಂದು ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿಯಿರಲು
ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ
ನನ್ನ ಅಕ್ಷರಗಳು
ಇಂದು ನೀನು ಅಗಲಿರಲು
ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದೆ…

2 thoughts on “ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದೆ..

 1. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿರಹದ ಯಾತನೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ ಹನಿ ಹುಸೇನ್ ರವರೆ.. ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸಿತು..:)))

  Like

 2. Heart touching Love
  story…
  A young and handsome
  boy
  was enjoying his life
  with all
  the blessings from the
  god
  and parents.
  One day it
  had
  happened that he met
  with a
  blind girl.
  The girl’s
  attitude
  and character was so
  good
  that she impressed this
  boy
  and he became best to
  her.
  After several months
  that
  blind girl started loving
  this
  boy and use to say,
  she
  will
  marry him if she can
  see him.
  The boy tried all over
  the
  hospitals to operate the
  blind
  girl to get her the sight.
  But,
  he couldn’t succeed as
  the
  blind girl’s blood group
  was
  very rare.
  After a year
  he got
  succeed in this she got
  the eye
  sight.
  When the girl went to
  meet
  the boy at the same
  place
  where they use to do
  before,
  she got shocked by
  seeing
  that “The boy is blind”.
  She
  cruelly refused to marry
  him
  as she has to serve for
  rest of
  life.
  The next day morning
  she
  came to know that boy
  committed suicide and
  receives a letter which
  he has
  written to her as a last
  one.
  When she opened it she
  started crying………
  …………..a nd
  she couldn’t stop for life
  time……….. ………….
  The letter says:
  I was in love with you,
  I’m in love with you and
  I will be in love with you
  Till I come back to see
  you,
  meet you and love you
  Please take care of
  My eyes, My dear.

  what a heart touching love……..

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s