ನಷ್ಟಗಳು.. · ನೆನಪಿನ ಹನಿ

ನಷ್ಟಗಳು..


ಪ್ರೀತಿಯು ನನ್ನ ಜೀವನವಾಗಿದೆ..

ಕೇಳಲು ಮರೆತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು..
ಹೇಳಲು ಮರೆತ ಉತ್ತರಗಳು..
ದನಿಗೂಡಿಸಲು ಮರೆತ ಮಾತುಗಳು ..
ಇದೇ ನನ್ನ “ಜೀವನದ” ನಷ್ಟಗಳು..

One thought on “ನಷ್ಟಗಳು..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s