ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಲ್ಲ..!

ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಲ್ಲ..!


ಹೃದಯವ ಅಡವಿಟ್ಟ ದುಡ್ಡಿಗೆ
ಪ್ರೀತಿಯ ಖರೀದಿಗೆ ಹೊರಟೆ..
ಆದರೆ..!
ಈಗ ಅವಳು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ..
ಹೃದಯ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾರಾಟಕಿಲ್ಲವೆಂದು..!

2 thoughts on “ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಲ್ಲ..!

  1. ಅದ್ಬುತವಾಗಿದೆ ಹುಸೈನ್. ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪದ ಹುಡುಗರ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹಾ ರಚನೆಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s