ವಿಧಿ..!!

ವಿಧಿ..!!


ವಿಧಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು,
ನಿನ್ನ ನೆನಪನ್ನು ಮಾಯಿಸಬಲ್ಲದು..
ಆದರೆ…!
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಧಿಯ ಮುಂದೆ ಸೋಲುವುದಾದರೆ
ಆ ವಿಧಿ ನನ್ನ ಮರಣ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ..!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s